VOORWAARDEN ACTIES – Self

VOORWAARDEN ACTIES

Bekijk hier al de voorwaarden voor de actie

Actie: Gratis producten bij aankoop op de officiële SELF-website

Tussen de periode van 20 oktober 2021 en 31 oktober 2021 23:59 uur (CEST) krijgt iedere persoon die een bestelling plaatst boven €50 (incl. btw) een gratis SELF-notepad
cadeau (t.w.v. €15). Bij een aankoopbedrag boven de €130 (incl.btw), krijgt de consument een Boost of Indulgence Facial Mask cadeau (t.w.v. €48) en een SELF-notepad
(t.w.v. €15).

Deze actie is enkel geldig op de officiële website: www.naturalself.eu.

Elke consument heeft slechts éénmaal recht op de promotionele lanceringsactie.

Actie 3: Instagram "Win een jaar lang gratis SELF-producten"

Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Instagram en Facebook. Deelnemers leveren een volledige
vrijgave van Instagram en Facebook voor deelname aan deze wedstrijd. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 'Raad de BV wedstrijd’ op Instagram en
Facebook, zoals hieronder beschreven staat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u, de deelnemer aan de wedstrijd hierboven vermeld en Bvba
Herself, met maatschappelijke zetel te Geel, opgenomen in de KBO onder het nummer BE0644440185, hierna genoemd Herself. Door uw persoonlijke gegevens in te sturen
om deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat u ermee akkoord dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

1. DEELNAME WEDSTRIJD

1.1 Er is geen aankoopverplichting, maar u moet wel een geldig Instagram-account en Facebook-account en toegang tot internet hebben.

1.2 Men kan alleen via het Instagram-account en Facebook-account van SELF deelnemen aan de wedstrijd. Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen. Slechts
1 persoon wint een jaar lang SELF-producten met daarbij de bijhorende Bongo Bon “Duizen-en-één-nachten”. De specifieke voorwaarden voor deze prijs, vind je onderaan
op deze pagina. Daarnaast winnen ook 3 andere personen een productpakket ter waarde van €200 (incl. btw) met daarbij één exemplaar van de Bongo Bon
“Verwenmoment voor twee”.
1.3 Alle inwoners van België en Nederland en van 18 jaar en ouder, mogen deelnemen aan deze wedstrijd, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van SELF. SELF
behoudt als organisator het recht om personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke
mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

1.4 SELF aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onvolledig of beschadigd zijn of SELF niet op de uiterste datum bereiken om welke reden dan ook
(met inbegrip van eventuele problemen op de Instagram-site, eventuele problemen met netwerken of online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur of software, storingen vanwege technische problemen of verkeerscongestie op internet, telefoonlijnen of op een website, of een combinatie
hiervan.)

1.5 Door uw gegevens in te dienen en via uw Instagram-account aan deze wedstrijddeel te nemen, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en
privacyverklaring van Instagram. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring akkoord gaat, kunt u niet aan deze wedstrijd deelnemen.

2. DE WEDSTRIJD

2.1 Om deel te nemen aan de wedstrijd dient u de volgende regels toe te passen: (1) taggen van 3 personen in de comments onder de officiële Instagrampost betreffende
de give-away, (2) Het ‘liken’ van zowel het officiële SELF instagramaccount (natural.self) als het account van Bongo Bon (bongo.be), (3) de officiële instragrampost
moet geliked worden en gedeeld in de persoonlijke stories.

2.2  Elke persoon kan slechts 1 x meespelen, ook al heeft hij / zij verschillende Instagram-accounts. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende Instagram heeft en hiermee verschillende keren deelneemt, dan zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijd. De organisatoren houden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.

2.3 De ‘Deelnameperiode’ van de wedstrijd loopt van de openingsdatum op 18 juni 2021 18:30 uur (CEST) tot de sluitingsdatum op 30 juni 2019 23:59 uur (CEST).
Deelnamen buiten de deelnameperiode worden niet geaccepteerd voor deelname aan
de wedstrijd.

2.4 SELF zal elke deelname verwerpen die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en elke inzending verwerpen die volgens SELF’s redelijke oordeel: (i) content bevat die
beledigend is of negatieve gevolgen heeft voor de naam, reputatie of goodwill van SELF of merkpartners; (ii) inclusief handelsmerken, logo’s of auteursrechtelijk beschermd
materiaal dat niet uw eigendom is of dat u gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar (waaronder beroemde namen,
bedrijfsnamen, etc.); (iii) lasterlijk is voor, een verkeerde voorstelling maakt van of beledigend is voor andere personen of ondernemingen, waaronder, maar niet beperkt
tot SELF (met inbegrip van haar partners); of (iv) een politieke agenda promoot.

3. SELECTIE

3.1 De winnaar van deze wedstrijd is diegene die op willekeurige wijze geloot wordt door het team van SELF. De loting zal gebeuren via een onafhankelijke programma.

3.2 SELF zal de winnaar op de hoogte brengen (binnen 1 weken na start wedstrijd) per e-mail.

3.3 De winaar is vereist de aanvaarding van de prijs te bevestigen binnen 5 dagen nadat deze door SELF is ingelicht over het winnen van de wedstrijd. Indien de prijs niet
binnen deze tijd door de winnaar wordt geaccepteerd of als de gekozen winnaar niet in staat is de prijs te accepteren, dan kan SELF de aanbieding intrekken en de prijs aan de
op een na beste inzending geven.

4. PRIJS

4.1 De hoofdwinnaar van de wedstrijd ontvangt een jaar lang gratis SELF-producten en de Bongo Bon “Duizend-en-één-nachten”. Concreet krijgt de winnaar 3x in het jaar (van
30 juni 2021 t.e.m. 30 juni 2022), een SELF-verwenpakket toegestuurd. Dit pakket bevat standaard een All-Day Dreamer Day Cream, All-Night Starlight Night Cream,
Boost of Freshness Facial Lotion, Boost of Oxygen Facial Scrub, Fine Delight Hand & Body Wash, Fine Delicate Body Butter & Fine Deluxe Body Scrub. Daarnaast krijgt de
hoofdwinnaar ook één item van de Boost of Protection Sunscreen en twee items van de Soft Luxurious Lip Balm.De tweede, derde en vierde winnaar krijgen een SELF-verwenpakket ter waarde van €200 (incl. btw) met daarbij de Bongo Bon “39;Verwenmoment voor twee”. De inhoud van dit verwenpakket wordt gekozen door SELF.

4.2 De prijs is niet overdraagbaar. Er is absoluut geen geld of ander alternatief voor de prijzen beschikbaar, behalve als de opgegeven prijs om wat voor reden ook niet
beschikbaar is. In dat geval behoudt SELF zich het recht voor om een vergelijkbare prijs met gelijkwaardige of hogere specificaties en/of waarde aan te bieden.

4.3 De winnaar is verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen die voortvloeien uit het winnen van de wedstrijd. De winnaar kan worden verzocht om schriftelijke,
fotografische en/of audiovisuele materialen gerelateerd aan de prijs in te dienen wanneer dat redelijkerwijs nodig is voor SELF.

4.4 De winnaar stemt er hierbij mee in om deel te nemen aan latere reclamedoeleinden en met het gebruik van zijn/haar naam en gelijkenis in dergelijke reclames wanneer dat
redelijkerwijs nodig is voor SELF.

5. GARANTIES

5.1 Door deelname aan deze wedstrijd bevestigt u hierbij dat uw afbeelding volledig in handen is van u en dat niets in de afbeelding inbreuk maakt op auteursrecht of enig recht van derden. U vrijwaart SELF hierbij van enige en alle claims en eisen voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van uw afbeelding door SELF, met inbegrip van maar niet beperkt tot claims in verband met copyright of merkinbreuk, schending van de privacy of publiciteitsrechten, smaad, inbreuk op morele rechten en andere persoonlijke en eigendomsrechten binnen elk rechtsgebied.

5.2 Door deelname aan deze wedstrijd bevestigt u hierbij ook dat u schriftelijke toestemming hebt gekregen van iedereen die in uw afbeelding staat (of van de ouders
of de voogd van de desbetreffende persoon indien het individu jonger is dan 18 jaar) om de afbeelding in te dienen als onderdeel van uw deelname aan de wedstrijd,
voorafgaand aan de deelname.

6. LICENTIE

Door deelname aan deze wedstrijd verleent u aan SELF een eeuwigdurende, royaltyvrije, niet-exclusieve, overdraagbare licentie voor het gebruiken, bewerken,
publiceren, vertalen, wijzigen, aanpassen, beschikbaar maken en distribueren van uw afbeelding, over de gehele wereld in alle media die nu bekend zijn of hierna worden uitgevonden, voor elk doel. U verbindt zich ertoe om alle benodige documentatie te verzamelen ter formalisering van de licenties op aanvraag en op kosten van SELF.

7. GEGEVENS EN PRIVACY

7.1 Bvba Herself, met maatschappelijke zetel te Pelt, opgenomen in de KBO onder het nummer BE0644440185 is de houder van uw gegevens voor toepassing van de Wet
bescherming persoonsgegevens die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, aangepast of vervangen met betrekking tot eventuele door u verstrekte persoonlijke gegevens. Alle
persoonlijke gegevens die bij SELF worden ingediend, worden verwerkt door deze wedstrijd en, indien van toepassing, voor marketingdoeleinden van SELF en dochterondernemingen van SELF – wanneer u gekozen hebt voor marketingcommunicatie van SELF. De verstrekte persoonlijke gegevens worden beveiligd bewaard en kunnen worden overgedragen naar een beveiligde server buiten de EER.

7.2 Uw persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan het Privacybeleid van SELF inzake consumentengegevens https://www.naturalself.eu/nl/cookie-wetgeving

8. DISCLAIMER

8.1 Door deel te nemen aan de wedstrijd vrijwaart u SELF van claims of gedingen die voortvloeien uit deelname aan de wedstrijd of ontvangst van de prijs.

8.2 Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Instagram. U begrijpt dat u uw gegevens aan SELF geeft en niet aan Instagram en dat Instagram niet aansprakelijk is voor enig onderdeel van deze wedstrijd.

9. ALGEMEEN

9.1 Als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden die redelijkerwijs niet toe te schrijven zijn aan SELF en alleen in gevallen waar dit onvermijdelijk is, behoudt SELF
zich het recht voor om in elk stadium de wedstrijd of deze voorwaarden te annuleren of aan te passen, maar SELF zal er altijd naar streven om de gevolgen voor u tot een
minimum te beperken om onnodige teleurstellingen te voorkomen.

9.2 De naam en het land van de winnaar wordt beschikbaar gesteld door een mail te sturen naar isabelle@naturalself.be en zal na 30 juni 2021 voor vier (4) weken
beschikbaar zijn.

9.3 Als consument zijn de wetten van het land waar u uw verblijfplaats hebt van toepassing op deze wedstrijd en is het mogelijk dat u een gerechtelijke procedure kunt
aanspannen in uw eigen taal bij uw eigen lokale rechtbank. Een lokale consumentenadviesorganisatie zal in staat zijn u te informeren over uw rechten. Deze
voorwaarden vormen geen beperking voor eventuele wettelijke rechten die mogelijk van toepassing zijn. Als u volgens uw lokale wetten geen consument bent, zijn de
wetten van Engeland en Wales van toepassing op deze wedstrijd en gaan partijen akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.